ઇન્સ્ટાગ્રામનો માલિક કોણ છે?

Who created Instagram? Who owns Instagram?

ઇન્સ્ટાગ્રામની માલિકી કોની છે? તમે ઇન્સ્ટાગ્રામનો ઉપયોગ કરતા હશો પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ઇન્સ્ટાગ્રામનો માલિક કોણ છે? આજના ડિજિટલ યુગમાં બધું ઓનલાઇન છે. તે પણ જે આપણા જીવનની …

Read more

How are petrol and diesel made? Where does petrol come from in India?

પેટ્રોલ અને ડીજલ કેવી રીતે બને છે? ભારત માં પેટ્રોલ ક્યાંથી આવે છે. પેટ્રોલ અને ડીજલ કેવી રીતે બને છે? આજે વિશ્વ લગભગ હર ઇન્સાન પાસે તમારા ચાર પહેલા અથવા …

Read more